Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla ordinarie beställningar sker via Internet. Vi kan även ta emot beställningar genom mail och telefon. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer vissa beställningar, enligt det priser som anges för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider
Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes. Hävs köpet pga försening medför det inga kostnader för köparen. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. Leveranstiden för samtliga varor ligger normalt mellan 2-7 arbetsdagar innan du har dem tillhanda.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Våra produkter baseras på att vi utför en tjänst genom att varje uppdrag är unikt och personligt. När produkten är tillverkad kan vi inte sälja den till någon annan. Det blir därför svårt att lämna ångerrätt. Detta är helt i enlighet med lagen om konsumentskydd vid distanshandel. Däremot vill vi gärna att du hör av dig till oss för en dialog. Nöjda kunder är vår största drivkraft och strävan. Kontakta då oss på info@canvasframkallning.se.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Konsumenten ersätts för eventuella kostnader (returfrakt) vid godkänd reklamation. Om reklamationsrätten vill utnyttjas kontakta då oss på info@canvasframkallning.se eller genom brev till adressen Wiklunds Webbutveckling, Ånäsvägen 8A, 41667 Göteborg. Vid reklamation skickas även varor till denna adress.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Prissättning vid retur

Vid kreditering av returnerade produkter, krediteras alltid det lägsta av varans dagspris och fakturerat pris. Avdrag görs för saknat/skadat emballage eller tillbehör.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information så som beställda foton.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi till e-mail eller telefon.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Betalning
Betalning av din order kan ske med Certitrades betalsystem för kortbetalning, Internetbank eller Fakturering. Certitrade som hanterar konsumentens kortuppgifter uppfyller kraven för PCI- DSS. Vid betalning med kort eller internetbank tillkommer inga avgifter men vid faktuering tillkommer en faktureringsavgift på 29kr. Det kommer du se i kassan när du gör din beställning.

Återbetalning
Återbetalning av hävd order på riktiga grunder sker inom senast 30 dagar.

Personuppgifter
Personuppgifter som registreras vid köp används inte till något annat än att skicka varan/varorna till rätt adress. Har betalnings gjorts mot faktura görs en kreditkontroll med hjälp av inmatat personnummer. Personnumret är inget som vi därefter lagrar. Har kunden valt att få Mailutsckick används mailadressen till dessa utskick. Kunden kan när som helst begära:
- utdrag av registrerade uppgifter
- att registrerade uppgifter ändras
- att registrerade uppgifter raderas